Privātuma politika

1. Vispārēja informācija

Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (turpmāk tekstā "klients", "datu subjekts") informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

Jūsu personas datus apstrādā SIA Vārpas N, reģistrācijas nr. 44101016073, juridiskā adrese Burtnieku nov., Vecates pag., “VĀRPAS”, LV-4211, e-pasta adrese saziņai - kupinajumi@varpasn.lv

Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem). SIA Vārpas N ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus (SIA Vārpas N internetveikalā varpasn.lv, e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

2. Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

SIA Vārpas N apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumus un piegādātu klienta iegādātās preces (klienta identificēšanai, preču piegādei (distances līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai (lojalitātes programmas nodrošināšanai), iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai.